om oss

Vi är sex elever som går sista året på gymnasiesärskolans individuella program.

I denna kurs fokuserar vi på att sluta gymnasiet och fortsätta ut i vuxenlivet med allt vad detta innebär.

Bland våra elever så finns det en föreställning om att de inte har något som är värt att berätta, men när de väl berättar något har vi erfarenheten av att det kan bli mycket intressanta samtal eftersom de oftare är friare i sitt berättande Om sina tankar om livet efter skolans slut.I våran blogg är det möjligt för klasskamrater föräldrar och lärare samt andra att ta del av det vi gör. V i illustrerar elevernas berättelser och känslor på film.

Vårat uppdrag är att förbereda eleverna utifrån varje elevs förutsättningar för ett menings fullt vuxenliv i arbete boende och fritid.

Arbetet präglas av kommunikation, lärande, reflektion och underlättar formativ bedömning.

Målet för individuella programmet i gymnasiesärskolan kan man sammanfatta med att det handlar om att förbereda sig inför vuxenlivet. I skollagens och läroplanens målsättning står det att ”gymnasiesärskolan skall utifrån varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbetet, boende och fritid”. Vidare står det att ”ett berikat vuxenliv, inte skolframgång, är det yttersta målet för individuella programmets ämnen”.

Vår blogg är tydlig och visar på ett lättförståeligt sätt hur vi jobbar i vuxenlivskursen och vad som händer efter skolans slut. . Arbete har engagerat oss alla Lärt oss att lyssna på varandra samt givit eleverna en större självkänsla och tilltro till sig själva och deras möjligheter som individer. Detta har lärt oss alla mycket OCH vi har haft roligt tillsammans. Detta ser vi som ett vinnande koncept.

Ansvariga för sidan är Cecilia Gynning och Otto Vretare